ვიტ. A 25000 ერთეული 24კაფსულა

განსაკუთრებული ფასი 4,29 ლ რეგულარული ფასი 4,80 ლ
ხელმისაწვდომობა: მარაგშია
კოდი:
38515_1171
მწარმოებელი:
Pharco Pharmaceuticals
არცერთი:
ჩვენებები: _ A ვიტამინის უკმარისობის ნიშნების პროფილაქტიკა და მკურნალობა ისეთი მანიფესტაციებით, როგორიცაა: ქათმის სიბრმავე, ქსეროფთალმია, კერატომალაცია, კანის ფოლიკულური ჰიპერკერატოზი, შარდის, რესპირატორული და კანის ინფექციების მომატებული შემთხვევებით

 

Jelatinis rbili kafsulebi

Semadgenloba:

TiToeuli kafsula Seicavs:

A vitamini (rogorc palmitati)       25000 s.e.. an 50000 s.e.

 

Tvisebebi:

A vitamini mniSvnelovani faqtoria adamianis organizmSi cxovelqmedebis ramdenime funqciis SenarCunebisTvis. mas gaaCnia retinolis biologiuri  aqtiuroba da aucilebelia rodofsinis sinTezisTvis, romelic normaluri mxedvelobisTvis mniSvnelovani faqtoria sibneleSi. igi urTierTqmedebs badurasTan fotomgrZnobelobis mqone pigmentebis meSveobiT. A vitamini mTavar rols asrulebs muko-sekreciul da keratinul qsovilebSi da misi ukmarisoba iwvevs epiTeluri ujredebis keratinul metaplazias, romelmac SeiZleba gamoiwvios qserofTalmia, keratozi da infeqciebis mimarT.

Cvenebebi:

_ A vitaminis ukmarisobis niSnebis profilaqtika da mkurnaloba iseTi manifestaciebiT, rogoricaa: qaTmis sibrmave, qserofTalmia, keratomalacia, kanis folikuluri hiperkeratozi, Sardis, respiratoruli da kanis infeqciebis momatebuli SemTxvevebiT.

_ mdgomareobebi, rodesac A vitaminis Sewova da deponireba darRveulia iseve, rogorc mwvave biliaruli obstruqciisa da RviZlis cirozis dros.

_ zogierTi kanis daavadeba, rogoricaa fsoriazi da ixtiozi.

dozireba:

msubuqi SemTxvevebis profilaqtika da mkurnaloba: 1 kafsula miiReba Wamis dros an Wamis Semdeg, samjer dReSi an eqimis daniSnulebiT.

gafrTxilebebi:

pacientebi, romlebic iReben A vitaminis did dozebs xangrZlivi periodis ganmavlobaSi, unda Semowmdnen hipervitaminozis niSnebze. Tandayolili simaxinjeebis saSiSroebis gamo, A vitaminis gamoyeneba ar aris daSvebuli orsulobis dros da reproduqciuli asakis qalebSi.

SefuTva:

SefuTva Seicavs 24 an 100 Jelatinis rbil kafsulebs.

 

Senaxvis wesebi:

inaxeba 15-30ºC temperaturaze nestisgan dacul da bavSvebiTvis miuwvdomel adgilas.

 

vargisianobis vada 3 weli.

 

gaicema ureceptod.

 

Write Your Own Review
მხოლოდ ავტორიზებულ მომხმარებელს შეუძლია შეაფასოს პროდუქტი. გთხოვთ გაიაროთ ავტორიზაცია ან დარეგისტრირდეთ